Organizacja pracy Domu i kompetencje jego pracowników

Organizacja pracy Domu

1. Domem kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu.

2. W czasie nieobecności dyrektor Domu, placówką kieruje inna osoba wyznaczona przez organ prowadzący po uzgodnieniu z dyrektorem Domu.

3. Dyrektorowi Domu bezpośrednio podlegają: główny księgowy, psycholog, pedagog, wychowawcy, pracownik socjalny, terapeuta oraz pracownicy administracji i obsługi.

4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Powiatwu Gryfickiego, za pośrednictwem kierownika Powiatowego Centrum Rodzinie w Gryficach.

5. W Domu działa powołany przez dyrektora Domu stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

6. W skład zespołu wchodzą: dyrektor Domu, pedagog, psycholog, pracownik socjalny oraz wychowawcy bezpośrednio kierujacy procesem wychowawczym dziecka.

7. Do udziału w posiedzeniach zespołu mogą być zapraszane osoby, które posiadają wiedzę o sytuacji socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny.

8. Do zadań zespou należy: analiza karty pobytu dziecka, okresowa ocena sytuacji dziecka, ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka, analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, modyfikowanie  indywidualnego planu pracy oraz ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

Wychowankowie dzielą sie na grupy wychowawcze. W jednej grupie wychowawczej może znajdować się do 15 dzieci sprawnych intelektualnie lub do 12 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

1. Procesem wychowawczym dziecka kieruje wychowawca. Jest on odpowiedzialny za organizowanie pracy w grupie dzieci, indywidualna pracę z wychowankiem oraz za stała kontakty z jego rodziną.

2. Wychowawca przy udziale dziecka, pedagoga ,psychologa, pracownika socjalnego i innych specjalistów opracowuje indywidualny plan pracy z nim oraz wypełnia kartę jego pobytu w placówce.

3. Przed uzyskaniem pełnoletności pedagog przy współudziale wychowanka i wychowawcy opracowuje indywidualny program usamodzelnienia, który weryfikowany jest przez kierownika PCPR w Gryficach.

4. Za rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, pracę z jego rodziną oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę odpowiedzialny jest pracownik socjalny.

5. Pracownik socjalny inicjuje działanie niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu do niej dziecka.

6. Do obowiązków pedagoga i psychologa należy stawianie diagnozy indywidualnej dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce.

 

 

Wytworzył:
Damian Mętel
Udostępnił:
Mętel Damian
(2003-10-08 13:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mętel Damian
(2003-10-08 14:34:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki