Zasady i funkcjonowanie Domu Dziecka

Placówka sprawuje nad podopiecznymi całodobową opiekę zapewniając im:

1. W zakresie opieki i wychowania:

a) warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego,psychicznego i emocjonalnego,

b) indywidualne oddziaływanie na dzieci niedostosowane społecznie odpowiednio do ich osobowości i potrzeb wychowawczych,

c) poszanowanie podmiotowości oraz informowanie o podejmowanych wobec nich działalności

d) wysłuchiwania zdania i w miarę możliwości uwzględniania ich wniosków we wszytskich dotyczących go sprawach,

e) poczucie bezpieczeństwa,

f) utrzymywanie bezpośrednich kontaktów i związków emocjonalnych z rodzicami,rodzeństwem oraz innymi osobami przebywającymi zarówno poza placówką jak i w niej,

g) nawiązanie więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

h) uczenie poszanowania tradycji kulturowych i ciągłości kulturowej,

i) uczenie planowania i organizowanie codziennych zajęć stosowane do wieku dziecka,

j) uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

k) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych,

l) przygotowanie do samodzielnego życia w naturalnym środowisku społecznym oraz podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,

m) wyrównanie deficytów rozwojowych dzieci,

n) uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami,

o) korzystanie z porad specjalistów przez okres 3 lat po opuszczeniu placówki,

p) dostęp do usług zdrowotnych.

2. W zakresie potrzeb bytowych:

a) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,

b) całodobowy dostęp do produktów żywnościowych i napojów,

c) wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, środki higieny osobistej stosowane do wieku i indywidualnych potrzeb,

d) leki, podręczniki i przybory szkolne,

e) miesięczną kwotę pieniężną do dyspozycji,

3. W zakresie nauczania:

a) umożliwienie uczęszczania do szkół ogólnodostępnych,

b) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w razie potrzeb udział w zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych,

c) uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych,

d) pokrycie kosztów przejazdu do miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką,

e) organizację imprez z okazji świąt i innych okoliczności.

4. W zakresie warunków socjalnych:

a) miejsce do zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt zgodnie z obowiązującymi standartami,

b) odpowiednie warunki sanitarne,

c) pomieszczenie do wypoczynku i cichej nauki,

d) aneksy kuchenne do zajęć kulinarnych,

e) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, rozrywkowych i sportowych. 

Zasady funkcjonowania Placówki :

1. Do placówki kierowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat przez Powiatowe Centrum   Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w uzgodnieniu z Powiatowym CentrumPomocy Rodzinie w Gryficach.

2. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę.

3. Placówka zobowiązana jest przyjąć każde dziecko w wieku poniżej 13 lat bez skierowania lub bez orzeczenia sądu jeżeli wymaga ono natychmiastowej opieki.

4. Dziecko umieszczane zostaje w grupie wychowawczej, pod opiekę 3 stałych wychowawców.

5. Po przyjęciu do placówki dziecko objęte zostaje szczególną opieką ze strony wychowawców w celu udzielenia mu pomocy w adaptacji w nowym środowisku.

6. Wychowanek korzysta ze świadczonych usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu pracy z nim.

7. Stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka formułuje na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu nieletniego w placówce.

8. Po uzyskaniu pełnoletności w oparciu o odrębne przepisy wychowanek opuszczający placówkę objęty zostaje pomocą mającą na celu jego życiowe usamodzielnienie się oraz integrację ze środowiskiem.

9. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka zgodnie z obowiązującymi standartami w tym zakresie,kierując się przede wszytskim dobrem dziecka, poszanowaniem praw jego oraz jego rodziców, a takżeutrzymaniem więzi z rodziną i umożliwienie powrotu do niej.

10. Pobyt dziecka ma charakter przejściowy i ustaje w przypadku:

a) powrotu do rodziców,

b) zakwalifikowanie dziecka do innej formy opieki,

c) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce,

d) usamodzielnienia.

11. Pobyt wychowanków w placówce jest odpłatny. Wysokość odpłatności oraz zasady jej naliczania regulują odrębne przepisy.

Prawa i obowiązki wychowanków:

1. Wychowanek WPOW Domu dla Dzieci ma prawo do:

a) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez placówkę,

b) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,

c) uzyskiwania pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej,

d) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,

e) godnego traktowania,

f) zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora placówki,

g) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych jeżeli nie narusza to zasad współżycia społecznego,

h) posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,

i) korzystania z wyjść poza teren placówki po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy lub dyrektora,

j) zrzeszania się w samorządzie wychowanków,

k) praktyk religijnych,

l) urlopowania za zgodą sądów,

m) poczucia bezpieczeństwa.

2. Wychowanek WPOW Domu dla Dzieci ma obowiązek:

a) systematycznej nauki i odrabiania lekcji,

b) dbania o higienę osobistą oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

c) dbania o czystość i estetykę wszytskich pomieszczeń w placówce

d) wykonywania prac na rzecz placówki,

e) regulowania należności za zniszczony sprzęt z zaoszczędzonych przez siebie pieniędzy,

f) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego oraz regulaminów obowiązujących w placówce,

g) dbania o mienie placówki,

h) przestrzegania regulaminu placówki oraz innych zarządzeń porządkowych,

i) uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez pracowników placówki,

j) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów.

3. Wychowankowi zabrania się:

a) wychodzenia poza teren placówki bez zezwolenia wychowawcy lub dyrektora,

b) używania wulgarnych słów,

c) spożywania napojów alkoholowych,

d) odurzania się środkami toksycznymi, lekarstwami i narkotykami,

e) palenia tytoniu,

f) dokonywania tatuaży i samookaleczeń,

g) używania przemocy wobec kolegów,

h) samowolnego opuszczania placówki,

i) kraść i wyłudzać cudzą własność.

4. Nagrody jakie może otrzymać wychowanek:

a) pochwała wobec grupy wychowawczej,

b) pochwała na apelu w obecności wszytskich wychowanków,

c) udział w wycieczkach, obozach, biwakach organizowanych przez pracowników placówki,

d) nagrodę pieniężną lub rzeczową,

e) dyplom uznania,

f) podwyższenia kwoty kieszonkowego,

g) wystąpienie do sądu o zwolnieniu z placówki.

5. Kary, które może otrzymać wychowanek:

a) upomnienie wychowawcy grupy,

b) naganę w obecności grupy,

c) naganę z wpisaniem do akt,

d) pozbawienie lub ograniczenie prawa do korzystania z zajęć o charakterze nagrodowym,

e) pozbawienie możliwości indywidualnego wyjścia poza teren placówki,

f) wnioskowanie o umieszczeniu w innej placówce.

Pobyt wychowanka poza placówką oraz korespondencja i odwiedzanie.

1. Wychowanek może być zwalniany na wniosek rodziny lub opiekunów po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki i za zgodą sądu we wszytskie dni wolne od nauki szkolnej.

2. Opiekunowie wychowanków nie ponoszą opłat za okres nieobecności dzieci w placówce.

3. W razie samowolnego opuszczenie placówki przez wychowanka, dyrektor  wszczyna poszukiwania i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Policję, Sąd, oraz opiekunów prawnych.

4. W okresie przebywania wychowanka poza placówką np. w czasie urlopowania lub podczas ucieczki, placówka nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne wyrządzone szkody.

5. Dyrektor placówki może odwołać wizyty u podopiecznych w przypadku zaistniałych epidemii lub z innych ważnych przyczyn.

6. Wychowanków nie wolno odwiedzać w stanie nietrzeźwym.

Skargi i wnioski.

1. Wnioski i skargi wychowankowie lub opiekunowie prawni wychowanków składają wychowawcom oraz Dyrektorowi placówki.

2. Szczegółowy tryb składania skarg i wniosków zawarty jest w odrębnym regulaminie wychowanków WPOW Dom dla Dzieci w Gryficach.

3. W niedzielę i święta oraz inne dni wolne od nauki szkolnej skargi i wnioski można składać osobiście wychowawcy dyżurnemu.

Wytworzył:
Damian Mętel
Udostępnił:
Mętel Damian
(2003-10-09 10:46:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Mętel Damian
(2011-07-14 09:33:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki