Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta

Dyrektor

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

starszego referenta

w

Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach

 

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci    w Gryficach ul. Polna 8

 

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

 

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Wykształcenie średnie lub wyższe, o kierunku ekonomicznym.

3.      Posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki na stanowisku związanym z obsługą finansową.

4.      Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.      Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku.

6.      Niekaralność za przestępstwa umyślne.

7.      Niekaralność za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Znajomość zasad organizacji pracy biurowej, znajomość instrukcji kancelaryjnej.
 3. Umiejętność obsługi sprzętu biurowego.
 4. Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania Windows, poczty elektronicznej.
 5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność.
 6. Umiejętność dokonywania analizy dokumentów.
 7. Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

Zakres obowiązków na zajmowanych stanowisku obejmuje m.in.:

 

 1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z operacjami kasowymi:

a)      Dokonywanie wpłat i wypłat z kasy.

b)      Sporządzanie raportów kasowych z ujęciem w sposób prawidłowy wszelkich operacji kasowych.

c)      Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym.

2.  Obsługa kasy fiskalnej.

3.      Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT i sporządzanie deklaracji miesięcznej.

4.      Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych                  w używaniu w programie komputerowym.

5.      Rozliczanie inwentaryzacji.

6.      Prowadzenie i obsługa kancelaryjna:

a)      rejestracja i podział korespondencji,

b)      prowadzenie dziennika korespondencyjnego,

c)      prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

d)      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji elektronicznej.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 3. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
 5. Kserokopia świadectw pracy, potwierdzający ogólny staż pracy.
 6. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.
 7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 8. Podpisane oświadczenie o tym,  że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora.

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

 - osobiście w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach ul. Polna 8 lub przesłać na adres Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach ul. Polna 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2012r. - do godziny 15:00

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 3842561

Wytworzył:
Damian Mętel
(2012-02-16)
Udostępnił:
Mętel Damian
(2012-02-16 09:51:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Mętel Damian
(2012-02-16 09:55:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki